Distansåtkomst/Off-campus access

OBS! Personal vid Röda Korsets Högskola ska logga in här.

Personal vid Röda Korsets Högskola

 • Endast personal vid Röda Korsets Högskola kan använda denna inloggning.
 • Använd siffrorna på bibliotekskortet, samt ditt efternamn.
 • Only staff at the Red Cross University College can use this login form.
 • Use the number on the library card, and your last name.

 

Tyvärr tillhör du inte en användarkategori som har tillgång till denna resurs.

Unfortunately you don't belong to a user category that is allowed access to this resource.

Studenter och anställda vid Södertörns högskola och studenter vid Röda Korsets Högskola:

 • Endast studerande och anställda vid Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola ges tillträde.
 • Övriga användare är välkomna att besöka bibliotekets lokaler för att använda våra elektroniska resurser.

 • Only students and staff at Södertörn University or the Red Cross University College are permitted.
 • Other users are welcome to visit the library premises to use our electronic resources.

 

 • Använd SH-inloggning, alltså samma inloggning som till datorerna på Södertörns högskola.
 • Use SH login. It's the credentials you use when you login to computers at Södertörn University.

 

Tyvärr tillhör du inte en användarkategori som har tillgång till denna resurs.

Unfortunately you don't belong to a user category that is allowed access to this resource.

 

 • Felanmälan och frågor/Error reports and questions: biblioteket@sh.se , tel: 08-608 4016